സ്റ്റാന്‍റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം,തീയതി -2017

2017 ല്ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം,തീയതി

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

04/01/2017

30/01/2017

04/03/2017

09/03/2017

27/03/2017

20/04/2015

04/05/2017

16/05/2017

14/06/2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

04/01/2017

20/02/2017

04/03/2017

12/04/2017

04/05/2017

15/05/2017

20/05/2017

14/06/2017

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

04/01/2017

16/01/2017

09/02/2017

04/03/2017

22/03/2017

20/04/2017

15/05/2017

14/06/2017

10/07/2017

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

09/01/2017

20/01/2017

09/02/2017

04/03/2017

20/04/2017

04/05/2017

14/06/2017

10/07/2017