പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തീയതി-2017

Year

Meeting No

Meeting Type

Meeting Date

Meeting Time

Venue

2017

1

ഭരണസമിതി യോഗം

21/01/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

2

ഭരണസമിതി യോഗം

10/02/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

3

ഭരണസമിതി യോഗം

22/02/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

4

ഭരണസമിതി യോഗം

06/03/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

5

ഭരണസമിതി യോഗം

16/03/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

6

ഭരണസമിതി യോഗം

23/03/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

7

ഭരണസമിതി യോഗം

23/03/2017

02:00 PM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

8

ഭരണസമിതി യോഗം

28/03/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

9

ഭരണസമിതി യോഗം

17/04/2017

02:00 PM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

10

ഭരണസമിതി യോഗം

21/04/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

11

ഭരണസമിതി യോഗം

05/05/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

12

ഭരണസമിതി യോഗം

05/05/2017

02:00 PM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

13

ഭരണസമിതി യോഗം

09/05/2017

02:00 PM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

14

ഭരണസമിതി യോഗം

17/05/2017

11:00 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

15

ഭരണസമിതി യോഗം

23/05/2017

02:30 PM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

2017

16

ഭരണസമിതി യോഗം

16/06/2017

10:30 AM

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍