ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം/ ഹാജര്‍

ക്രമ നമ്പര്‍‍ പേര് ഔദ്യാഗിക പേര്

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

ഹാജര്‍

1 പ്രകാശന്‍‍‍ കെ വി സെക്രട്ടറി 9496049032

2 കെ ടി റാഷിദ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 9895215028

3 പുരുഷോത്തമന്‍ ചന്ദ്രത്തില്‍ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് 9497690248
4 ഒഴിവ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്

5 റീജ ചെറുവാട്ടില്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 8129736916

6 ജിജി എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9747830167

7 ബീന ടി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9544597428

8 ഷജന കണ്ടമ്പേത്ത് ക്ലാര്‍ക്ക് 8281305471

9 അന്‍വര്‍ സാദത്ത് ക്ലാര്‍ക്ക് 9809740951

10 ദീപ ടി ക്ലാര്‍ക്ക് 7907036053

11 ഷീജ സി എന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡര്‍ 9495646148

12 കുഞ്ഞിരാമന്‍ കെ സി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 8129177627

13 ഓമന ടി പി പാര്‍ട്ട് ടൈം നഴ്സറി ടീച്ചര്‍ 9895944269

14 സ്നേഹാ മോഹന്‍ എന്‍ വി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9895587650

15 സുനില്‍ എ വി ഡ്രൈവര്‍ 9947209538