പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

15.37 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

25005
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12016
സ്ത്രീകള്‍

:

12989
ജനസാന്ദ്രത

:

1590
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1081
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

97.25
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

89.14
Source : Census data 2001