മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

പ്രസിഡണ്ട്

കാലഘട്ടം

ശ്രീ ദാമോദരന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 31.03.1995 - 05.03.1956
ശ്രീ കെ വി നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 06.03.1956 - 04.11.1977
ശ്രീ വി നീലകണ്ഠന്‍ 05.11.1977 - 17.05.1978
ശ്രീ കെ പി ആര്‍ രയരപ്പന്‍ 29.09.1979 - 24.10.1984
സ്പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ ഭരണം 25.10.1984 - 07.02.1988
ശ്രീ എം പി നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 08.02.1988 - 29.09.1995
ശ്രീമതി യു ജാനകി ടീച്ചര്‍ 30.09.1995 - 29.09.2000
ശ്രീ പി ബാലന്‍ 30.09.2000 - 01.10.2005
ശ്രീ പി ബാലന്‍ 02.10.2005 - 31.10.2010
ശ്രീ ടി അജയകുമാര്‍ 01.11.2010 - 20.11.2012
ശ്രീ കെ ഗോവിന്ദന്‍ 13.12.2012 - 31.10.2015
ശ്രീമതി ഇ പിഓമന 19.11.2015-