കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പവലയന്‍ ഹാള്‍ ഫസ്റ്റ് ലാന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് സെന്‍ററിനായി സജ്ജമായി. 100 പേര്‍ക്ക് കിടത്തി ചികിസ്തിക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.