1

കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മെമ്പര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ വിവരം അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അനുവദിനീയമായ ആളുകള്‍ക്ക് വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ മുഖേനെ തൃപ്തികരമായ രീതിയില്‍ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി.