തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 17/06/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

qt-haryana-election1

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020