കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ വച്ച് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി നേരിട്ട് ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുത്ത് മസ്റ്ററിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

<< ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലവും സയമത്തിനുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.