കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ 2018-19  വര്‍ഷത്തില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ്ടു തലങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും A+ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നു. ആയതിലേക്ക് അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, മാര്‍ക്ക്ലിസ്റ്റിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ,ഫോട്ടോ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ 2019 ജൂണ്‍ 6 നകം കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.