പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്     

:

വാമനപുരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

39.48 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

24048
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11560
സ്ത്രീകള്‍

:

12488
ജനസാന്ദ്രത

:

609
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1080
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89.04
Source : Census data 2001