കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍

https://meeting.lsgkerala.gov.in/MeetingDone.aspx

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ് 2019

grama-sabha_14grama-sabha_21

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender1

tender2

ഗൂണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

binnasheshi-scolar2

kizhang

kannukali-dhathulavanam1

nellu

pashu-valarthal

pattikajathi-vivaha-sahayam

pattikajathi-vrudha-kattil

pennadu-valarthal

sc-student-laptop

sc-veed-vasayogyamakkal

st-student-furniture

student-furniture

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (2017-18)

കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (2017-18)

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-2016-17