ലൈഫ് മിഷന്‍ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികnew

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക new

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം

ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

newകലഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്


newകൂടല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

newഅന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015
newപോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍

newകരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

ജനകീയാസൂത്രണം

new മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2015-16

newഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2014-15

…………… ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2013-14]

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2012-13

സേവനാവകാശം

സേവനാവകാശംmegaphone-1