കലഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികnew

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക new

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം

ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം

ലേലപരസ്യം

ലേലപരസ്യം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

new

ജനകീയാസൂത്രണം

new മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2015-16

newഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2014-15

…………… ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2013-14]

…………മേഖലതിരിച്ചുളള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2012-13

സേവനാവകാശം

സേവനാവകാശംmegaphone-1