തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

******************************************
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാലടി 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

**************************************

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2019-20