വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2017-18, 2018-19

https://drive.google.com/drive/folders/1wsm1fDt-kedGp1ZBZ7dVM6HX8f4gXf2z?usp=sharing

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

https://drive.google.com/open?id=1wvJy2nnyj0JevGnJCc7r2jeW-05d9L36

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസറ്റ്

http://lsgkerala.in/kainakarypanchayat/files/2019/11/201920-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d.pdf

കൈനകരി റീബില്‍ഡ് ധനസഹായവിതരണ ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/drive/folders/1SDDzqttwf-F0zkJYhq7qbRSAmGbwtB4q?usp=sharing

2018-19 വാര്‍ഷികപദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/drive/folders/1GRErzEA18gTzSRjvKkBWhKaQcKYOCWtN?usp=sharing

2017 18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017 18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്>>  LIST
https://drive.google.com/open?id=0B9unMSA_5kR3S3kyc2d1RXd3c2c

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്>>   LIST

lifeadditional11092017_3627

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഭവനരഹിത കരട് അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോകതൃ പട്ടിക 11.09.2017

life-home-less11092017_3626

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 11.09.2017

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 11.09.2017

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി അഡീഷണല്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക വിഞ്ജാപനം

life11092017vijn_3624