2018-19 വാര്‍ഷികപദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/drive/folders/1GRErzEA18gTzSRjvKkBWhKaQcKYOCWtN?usp=sharing

2017 18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017 18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്>>  LIST
https://drive.google.com/open?id=0B9unMSA_5kR3S3kyc2d1RXd3c2c

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്>>   LIST

lifeadditional11092017_3627

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഭവനരഹിത കരട് അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോകതൃ പട്ടിക 11.09.2017

life-home-less11092017_3626

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 11.09.2017

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി കരട് ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 11.09.2017

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി അഡീഷണല്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക വിഞ്ജാപനം

life11092017vijn_3624

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിനുളള കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഭൂമിക്കും വീടിനുമുളള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പൌരാവകാശരേഖ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B9unMSA_5kR3WVFjdWxkejdnYnM/view?usp=sharing

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

https://drive.google.com/drive/folders/0BwE59YZc6gSVU25CNkd2dnBqNEU?usp=sharing

ssa

https://drive.google.com/file/d/0B9unMSA_5kR3V3VEaHFrN1JTNUU/view?usp=sharing