കടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍

food-list1food-list

2018 - 2019 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ഗുണഭോക്ത്ര പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്ത്ര ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ 30/07/2018 ലെ 3(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു

https://drive.google.com/file/d/1zRWoHkYIuLUtVOMQnMiLgD6-U1kxy1nG/view?usp=sharing

BENEFICIARY LIST 2017-2018

beneficiery-list-all-final-2017-18-2

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

e0b4b8e0b58de0b4b5e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4aee0b4bee0b4afe0b4bf-e0b4ade0b582e0b4aee0b4bfe0b4afe0b581e0b482-e0b4ade0b4b5e0b4a8e0b4b5e0b581

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

e0b4b8e0b58de0b4b5e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4aee0b4bee0b4afe0b4bf-e0b4ade0b582e0b4aee0b4bf-e0b489e0b4b3e0b58de0b4b3-e0b4ade0b4b5e0b4a8

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

list-2

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

list

കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച D & O ലൈസൻസുകളുടെ പട്ടിക

licence

Please Click Above link

പഞ്ചായത്ത് ധന സഹായ പദ്ധതികൾ , നടത്തിപ്പ് രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സബ് സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനും ഉള്ള മാന ദണ്ഡങ്ങൾ

benef-form

Please Click Above Link

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങൾ , കർത്തവ്യങ്ങൾ

jeevanakar

Please Click Above Link