വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

ജനസേവനം കാര്യക്ഷമമാക്കല്‍

കൃഷി

മൃഗ സംരക്ഷണം

ചെറുകിട വ്യവസായം

പൊതുമാരാമത്ത്

ദാരിദ്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

സാമൂഹികക്ഷേമം

പട്ടികജാതി വികസനം

സ്ത്രീകള്‍,കുട്ടികള്‍, വൃദ്ധര്‍ എന്നിവരുടെ വികസനം

ആരോഗ്യം

കുടിവെള്ളം

വിദ്യാഭ്യാസം

വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് 2015

വാര്‍ഡ്-1 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-1 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-2 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-2 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-3 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-4 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-5 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-5 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-6 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-6 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-7 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-7 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-8 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-8 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-9 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-9 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-10 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-10 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-11 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-11 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-12 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-12 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-13 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-13 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-14 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-14 ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ്-15 ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്-15 ബൂത്ത് 2

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-2015

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2014-2015

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2014-2015

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2014-2015

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ലൈസന്‍സ് 2013-2014

ലൈസന്‍സ് 2013-2014

പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഢങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഢങ്ങള്‍

ക്വാറിയുടെ വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്തില്‍ ക്വാറികള്‍ ഇല്ല്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2014-2015

ബഡ്ജറ്റ്

Older Entries »