പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്

വിലാസം - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തോഫീസ്, കടനാട്, കടനാട്  പി.ഒ, കോട്ടയം, പിന്‍ 686653

ഫോണ്‍ - 04822 246337

ഇ മെയില്‍ - kdndllmktm@gmail.com

പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

സേവനങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികള്‍

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേരും ഹാജര്‍ വിവരവും

ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍

മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും സ്വാതന്ത്രം - ഗ്രാമ സേവകന്‍മാര്‍ക്ക് വാര്‍ഡ് ചുമതല നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്

veo-circle-order

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

AFS 2012-13

AFS 2013-14

AFS 2014-15

AFS 2015-16

AFS 2016-17

AFS 2017-18

പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശരേഖ

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -2014-15

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്ത-ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്ത-ലിസ്റ്റ് 2018-19