പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്

വിലാസം - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തോഫീസ്, കടനാട്, കടനാട്  പി.ഒ, കോട്ടയം, പിന്‍ 686653

ഫോണ്‍ - 04822 246337

ഇ മെയില്‍ - kdndllmktm@gmail.com

ജൈവ വൈവിധ്യ നിര്‍വഹണ കമ്മറ്റി ( ബയോഡൈവേഴേസിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്മറ്റി) പുന സംഘടിപ്പിച്ചത്

ജൈവ വൈവിധ്യ നിര്‍2വഹണ കമ്മറ്റി

എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം

എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം - പഞ്ചായത്ത് തല മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി പുന സംഘടിപ്പിച്ചതിന്‍റെ തീരുമാനം

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ഇലക്ഷന്‍ 2020 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് http://lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

സേവനങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികള്‍

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേരു വിവരം

ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം

മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും സ്വാതന്ത്രം - ഗ്രാമ സേവകന്‍മാര്‍ക്ക് വാര്‍ഡ് ചുമതല നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്

veo-circle-order

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-2019