ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര്

ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം

1

മിനി . ജി

സെക്രട്ടറി

45800

2

ബി. ബിനുരാജ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

39500

3

സി.രാജേന്ദ്രന്‍

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

37500

4

മനോജ്.കെ

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

33900

5

ജയശ്രീ.ഐ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

29200

6

സീമ.സി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500

7

ബിന്ധ്യാകുമാരി .സി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

29900

8

സുരേഷ്. എസ്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500

9

അനു . എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക്

21650

10

പ്രേമ.റ്റി

ക്ലാര്‍ക്ക്

20000

11

ഷാജി വര്‍ഗ്ഗീസ്.റ്റി.വി

ക്ലാര്‍ക്ക്

33100

12

അനുജ .ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

22200

13

ഗിരിജകുമാരി.സി

ക്ലാര്‍ക്ക്

………

14

ജി. സുധ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

24000

15

സോണിയ.എല്‍

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

18000

16

ആര്‍.ശാരദാമ്മാള്‍

ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

22800

17

-വസന്തകുമാരി . ബി

ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

17500

18

-സി.പി. പുരുഷോത്തമന്‍ നായര്‍

പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍

12820

19

-രാഖി. ജെ.എല്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

.

20

-മനേഷ്. എം

ഡ്രൈവര്‍

.