ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര്

ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം

1

ശിവപ്രസാദ്.എസ്

സെക്രട്ടറി

45800

2

ബി. ബിനുരാജ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

39500

3

ഡോ.എം.ശ്രീകല

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

37500

4

മനോജ്.കെ

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

33900

5

റിനിജ. എച്ച്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

29200

6

സീമ.സി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500

7

വിഷ്ണു.വി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

29900

8

ആശാ.റ്റി.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500

9

അനു . എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക്

21650

10

പ്രേമ.റ്റി

ക്ലാര്‍ക്ക്

20000

11

രാജേന്ദ്രക്കുറുപ്പ്.ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

33100

12

അഞ്ജു.എം.ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

22200

13

ഗിരിജകുമാരി.സി

ക്ലാര്‍ക്ക്

………

14

ജി. സുധ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

24000

15

ലക്ഷമി.ഐ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

18000

16

അനിത.എസ്

ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

22800

17

-വസന്തകുമാരി . ബി

ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

17500

18

-സി.പി. പുരുഷോത്തമന്‍ നായര്‍

പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍

12820

19

-രാഖി. ജെ.എല്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

.

20

-മനേഷ്. എം

ഡ്രൈവര്‍

.