പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പത്തനംതിട്ട
ബ്ളോക്ക്     

:

പറക്കോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.95ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

24797
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11913
സ്ത്രീകള്‍

:

12884
ജനസാന്ദ്രത

:

1035
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1082
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.2
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.83
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89.8
Source : Census data 2001