സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം

ക്രമനമ്പര്‍

ഫണ്ട് വിവരം

ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷന്‍

1

വികസന ഫണ്ട് - ജനറല്‍

13361000

2

വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സി.പി

12821000

3

വികസന ഫണ്ട് - റ്റി.എസ്.പി

53000

4

14-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്‍റ്

6202000

5

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് -റോഡ്

8249000

6

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് - നോണ്‍റോഡ്

2806000

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019-20

ക്രമനമ്പര്‍

ഫണ്ട് വിവരം

ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷന്‍

1

വികസന ഫണ്ട് - ജനറല്‍

10964000

2

വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി

13006000

3

വികസന ഫണ്ട് - റ്റി.എസ്.പി

54000

4

14-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്‍റ്

8380000

5

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് - റോഡ്

9638000

6

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് - നോണ്‍റോഡ്

3282000