സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19(അനുബന്ധം -4)

ക്രമനമ്പര്‍

ഫണ്ട് വിവരം

ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷന്‍

1

നോര്‍മല്‍ ഷെയര്‍

13361000

2

എസ്.സി.പി ഗ്രാന്‍റ്

12821000

3

റ്റി.എസ്.പി ഗ്രാന്‍റ്

53000

4

14-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്‍റ്

6202000

5

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് റോഡ്

8249000

6

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ് നോണ്‍റോഡ്

2806000