വസ്തു നികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്

വസ്തുനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി www.tax.lsgkerala.gov.in/epayment എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഒടുക്കാവുന്നതാണ്.