കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃത ലിസ്റ്റ് -2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -2019-20