ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭവനരഹിതര്‍
ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്