ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

0473-4282026

സെക്രട്ടറി

949604297

പ്രസിഡന്‍റ്

949604296