ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസംകടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കടമ്പനാട് തെക്ക് .പി. ഒ

പത്തനംതിട്ട

പിന്‍കോഡ് - 691553