ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാഹന ലേലം /ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാഹനലേലം/ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ആശ്രയ ലിസ്റ്റ് 2018-19

നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക
ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടികപുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19(അനുബന്ധം -4)

Continue Reading »

ലൈസന്‍സ് 2017-18

ലൈസന്‍സ്-1-1011
ലൈസന്‍സ്-256-3471
ലൈസന്‍സ്-348-4421
ലൈസന്‍സ്-102-2551

വസ്തു നികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്

വസ്തുനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി www.tax.lsgkerala.gov.in/epayment എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഒടുക്കാവുന്നതാണ്.

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

e__kadampanad-panchayat-projectkadampanad-gunafokthru-list-2018-19

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭവനരഹിതര്‍
ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

BHARANA REPORT

Bharana-report 2012-13

Bharana report 2013-14

Bharana report 2014-15

Annual Financial Statement

2012-13-balance-sheet1

2012-13-balancesheet-schedule

2012-13balance-sheet-b1schedule

2013-14-balance-sheet

2013-14-balance-sheet-b1schedule

2013-14-balance-sheetschedule

2014-15-balance-sheet

2014-15-balance-sheetschedule

2014-15-balancesheet-b1schedule

2012-13-receipt-payment

2013-14-receipts-payment

2013-14rptrpschedules

2014-15receipt-payment

2014-15rptrpschedules

2012-13rptrpschedules

2012-13-income-expenditure

2013-14-income-and-expenditure

2013-14rptieschedules

2014-15-income-and-expenditure

2014-15rptieschedules

2012-13rptieschedules

Older Entries »