വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

കമ്മ്യൂൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - പൊതിച്ചോറ് നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പൊതിച്ചോറ് നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പൌരാവകാശരേഖ

pouravakasa-rekha-20
pouravakasa-rekha-201

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 - 2020

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ആശ്രയ ലിസ്റ്റ് 2019-20

നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍
പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാഹന ലേലം /ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാഹനലേലം/ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ആശ്രയ ലിസ്റ്റ് 2018-19

നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക
ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക
പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം

Continue Reading »

ലൈസന്‍സ് 2017-18

ലൈസന്‍സ്-1-1011
ലൈസന്‍സ്-256-3471
ലൈസന്‍സ്-348-4421
ലൈസന്‍സ്-102-2551

Older Entries »