പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്     

:

ചടയമംഗലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

48.9 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19
 
ജനസംഖ്യ

:

45291
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

21749
സ്ത്രീകള്‍

:

23542
ജനസാന്ദ്രത

:

926
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1082
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.86
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.47
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.7
Source : Census data 2001