ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

1. Malapperoor

2 Thrangodu

3 Kottukkal

4 Vadakke kottukkal,

5 Nedupuram

6 Padinjare vayala

7 Thottammukku

8 Kizhakke Vayala

9 Velumthara

10 Mannoor

11 Thudayannoor

12 Manaluvattom

13 Chanappara

14 Anappadu

15 Charipparambu

16 Chunda

17 Vayyanam

18 Keezhthoni

19 Ittiva

20 Philgiri

21 Manjappara

ലൈഫ് അന്തിമ മുന്‍ഗണന പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍  - ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍  - ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ - ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ - ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

01-മലപ്പേരൂർ02-ത്രാങ്ങോട്,  03-കോട്ടുക്കൽ04-വടക്കേകോട്ടുക്കൽ05-നെടുപുറം

06-പടിഞ്ഞാറെവയല, 07-തോട്ടംമുക്ക്, 08-കിഴക്കേവയല, 09-വെളുന്തറ, 10-മണ്ണൂർ

11-തുടയന്നൂർ, 12-മണലുവട്ടം, 13-ചാണപ്പാറ, 14-അണപ്പാട്, 15-ചരിപ്പറമ്പ്

16-ചുണ്ട, 17-വയ്യാനം, 18-കീഴ്തോണി, 19-ഇട്ടിവ, 20-ഫിൽഗിരി, 21-മഞ്ഞപ്പാറ

ഇട്ടിവാ സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

ഇട്ടിവാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.  2017 സെപ്റ്റംബര്‍ 26 ന് രാവിലെ 10:30 -നാണ് പ്രഖ്യാപനം. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വേഗത്തിലും സുതാര്യമായും അഴിമതി രഹിതമായും സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതാണ് സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്താകുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എ.നൌഷാദ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും.

നീതിപൂര്‍വ്വവും  നിയമവാഴ്ചയിലധിഷ്തവുമായി ഏറ്റവും താഴെതട്ടിലെ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് കുരുത്തുറ്റ ജനാധിപത്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.  നിയമവ്യവസ്ഥകളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുതാര്യമായും നീതിബോധത്തോടെയും ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവിഭാഗം ജീവനക്കാരും പരിശ്രമിച്ചെങ്കില്‍  മാത്രമേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ സദ്ഭരണം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുകയുളളൂ.  ഏകീക്യതമായും നീതിപൂര്‍വ്വമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ തരത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യക്ഷമമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ അറിയാനുളള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു.

ഇട്ടിവാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇപേയ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു

Microsoft Word - epayment.docx

വിശദമായ രീതിയില്‍ അറിയുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ ധാ ) നമ്പർ 2511 /2017 ത.സ്വ.ഭ.വ .തീയതി 22 .07 .2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ ഒഴിവാക്കിയത്

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതർ

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതർ ഒഴിവാക്കിയത്

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

ഇലക്ഷന്‍ 2015 ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2012-13

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2013-14

Older Entries »