ഇത്തിക്കര

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ കൊല്ലം താലൂക്കിലാണ് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൂതക്കുളം, കല്ലുവാതുക്കല്‍, ചാത്തന്നൂര്‍, ആദിച്ചനെല്ലൂര്‍, നെടുമ്പന, ചിറക്കര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഈ ബ്ളോക്കിലുള്‍പ്പെടുന്നു. പൂതക്കുളം, മീനാട, ചിറക്കര, പരവൂര്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍, പാരിപ്പള്ളി, ആദിച്ചനല്ലൂര്‍, തഴുത്തല, നെടുമ്പന, പള്ളിമണ്‍ വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 134.8 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുണ്ട്. 1961 ഏപ്രില്‍ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് രൂപീകൃതമായത്. 1962 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള ആദ്യവര്‍ഷം പ്രീ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്നത് ബി.ഡി.ഒ ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറിമാര്‍ 1870-ല്‍ ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളാണ് ഇന്ന് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്കിലുള്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത്. 1875-ല്‍ പൂതക്കുളം ഗ്രാമത്തില്‍ സ്ഥാപിതമായ സ്ക്കൂളാണ് ഈ ബ്ളോക്കിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത്. ലാറ്ററേറ്റ് ഖനനം, കശുവണ്ടി വ്യവസായം, വെള്ള കളിമണ്ണിന്റെ സംസ്കരണം എന്നിവയാണ് ഈ ബ്ളോക്കുപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വ്യവസായമേഖലകള്‍. ദേശീയപാത-47 ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സമതലം, കുന്നുകള്‍, താരതമ്യേന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍, കായല്‍ പ്രദേശം, ചരിഞ്ഞമേഖല, താഴ്ന്ന പ്രദേശം, ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം.