ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ഷന്‍ 2020  20.01.2020 തീയതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  കരട്  വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://drive.google.com/open?id=1j8iop31HiUbqX4gnkOBS9duSQrBLIrYd

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

Annual Report

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 21.10.2019 ലെ ഇരിമ്പിലിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 1(1) തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ 176 പ്രൊജക്ടുകള്‍ 06.12.2018 ലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

project list

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 20.02.2019 ലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

Beneficiary List

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

project-final-print

Spillover List

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ദതിയിലെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 30.07.2018 തീയ്യതിലെ ഭരണസമിതി യോഗത്തിലെ 1(1) തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരടു പട്ടിക 30.07.2017 തീയ്യതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ദതി 2017-18

13ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര മേഖലയില്‍ സ്ഥായിയായ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ  വികസന പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതി പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണ്.

വകയിരുത്തലുകള്‍

വികസനഫണ്ട്

പൊതു വിഭാഗം-  14177000

പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി- 7936000

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി- 42000

ആകെ- 22155000

14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍-7869000

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് റോഡ്- 4286000

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട്  നോണ്‍റോഡ്-  3149000

തനത് ഫണ്ട്- 2470387

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം- 400000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 700000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 232500

ആകെ-  35485387

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടം ലിസ്റ്റ്

Ashraya

പദ്ധതി ചെലവ്

Expenditure Report

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2016-17

Swachcata Pakhwada

വി. കെ.എം. സ്കൂള്‍ കോമ്പൌണ്ട് ക്ലീനിംഗ്

വി. കെ.എം. സ്കൂള്‍ കോമ്പൌണ്ട് ക്ലീനിംഗ്

പുറമണ്ണൂര്‍ എ. എം. യു. പി. സ്കൂള്‍

പുറമണ്ണൂര്‍ എ. എം. യു. പി. സ്കൂള്‍

പുറമണ്ണൂര്‍ ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറി

പുറമണ്ണൂര്‍ ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറി

മങ്കേരി ജി.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍

മങ്കേരി ജി.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍

Irimbiliyam Government High School

Irimbiliyam Government High School

വസ്തു നികുതി ഇ- പെയ്മെന്‍റ് ഉദ്ഘാടനവും ODF പ്രഖ്യാപനവും

ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തു നികുതി ഇ പെയ്മെന്‍റ് ഉദ്ഘാടനവും ODF പ്രഖ്യാപനവും 27.09.2016 ന് ബഹു: ശ്രീ. ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ എം. പി നിര്‍വ്വഹിച്ചു
011.

02

03