ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 കെ. അബ്ദുള്‍ റഷീദ് സെക്രട്ടറി
1 എ.പി. ഗോപി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
2 ഒഴിവ് ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
3 സി.കെ ശ്രീനിവാസന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റന്‍റ്
4 പി.അബ്ദു റഹിമാന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
5 കെ.വി. ഷംസുദ്ദീന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
5 രാജേഷ്.എം.കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ദിനേഷ്പി.പി ക്ലര്‍ക്ക്
7 അബ്ദുള്‍ സനൂദ്. കെ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ഷംഷീര്‍. സി ക്ലര്‍ക്ക്
9 സി. വി നീരജ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 എം.ശശിന്ദ്രന്‍ ഒാഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
11 ഒഴിവ് പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍