പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ഇരിക്കൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.38 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

11879
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

6179
സ്ത്രീകള്‍

:

5700
ജനസാന്ദ്രത

:

1059
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

922
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.85
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

93.11
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

75.71
Source : Census data 2001