മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 വി. ഉസൈന്‍ കുട്ടി ഹാജി 1955-1963
2 എ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ 1963-1968
3 പി. അഹമ്മദ്കുട്ടി 1968-1976
4 വി. കുട്ടിഅലി സാഹിബ് 1976-1984
5 റ്റി. സി ഇബ്രാഹിം 1988-1995
6 കെ. പി അബ്ദുള്‍ അസീസ് 1995-2005
7 സി. രാജീവന്‍ 2005