കാലവർഷക്കെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മെമ്പർമാർ സന്ദർശിക്കുന്നു

കാലവർഷക്കെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മെമ്പർമാർ സന്ദർശിക്കുന്നു

ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം

ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം

ബഹു.എം എൽ എ, കെ സി. ജോസഫും ഇരിക്കുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മാരും  കാലവർഷക്കെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു.

ബഹു.എം എൽ എ, കെ സി. ജോസഫും ഇരിക്കുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മാരും കാലവർഷക്കെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു.

ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കാലവർഷക്കെടുതി -ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം
ഹെൽപ്‌ ലൈൻ നമ്പർ
1.9605242187
2.9744070321
3.9446653760