90 ശതമാനത്തിലധികം പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നല്‍കിയ പ്രശംസാ പത്രം ഇരിക്കൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു.
20180703_192928