ഇരിക്കൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്- 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 01/06/2015 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക