ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍