തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുടിയാന്മല ഡെയ്സി INC വനിത
2 ചന്ദനക്കാംപാറ ജോളി കാട്ടുവിള INC വനിത
3 നുചിയാട് മേഴ്സി ജോസഫ് INC വനിത
4 വട്ടിയാംതോട് ലിസമ്മ INC വനിത
5 ഉളിക്കല് ഷണ്മുഖന് INDEPENDENT ജനറല്‍
6 പടിയൂറ് അനില് കുമാര് CPI(M) ജനറല്‍
7 ഇരിക്കൂര് വളപ്പിനകത്ത് അബ്ധുള് ഖാദര് INL ജനറല്‍
8 പെരുവളത്തുപറന്പ് രാജീവന് CPI(M) ജനറല്‍
9 മലപട്ടം .സി ശൈലജ CPI(M) വനിത
10 കുറ്റ്യാട്ടൂര് ബാലകൃഷ്ണന് CPI(M) ജനറല്‍
11 ചട്ടുകപ്പാറ ടി വസന്തകുമാരി CPI(M) വനിത
12 മയ്യില് നാസര് സി പി CPI(M) ജനറല്‍
13 കയരളം ദിവാകരന് പി CPI(M) എസ്‌ ടി
14 പയ്യാവൂര് വത്സല സാജു INC വനിത