ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-2017

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഇംന്‍കം ആന്‍ഡ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ച്യര്‍

റെസീപ്റ്റ് ആന്‍ഡ് പേയ്മെന്‍റ്

ക്യാഷ് ഫ്ളോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ട്രൈല്‍ ബാലന്‍സ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

പ്ലാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

പ്ലാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-2018 അന്തിമ പദ്ധതിരേഖ

2017-2018 അന്തിമ പദ്ധതിരേഖ

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2014-2015

Balance-sheet-shedule

Balance-sheet

Balance-sheet1-schedule

Income-and-expenditure-shedule

Income-and-expenditure

Receipt-and-payment-shedule

Receipt-and-payment

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-2014

balance-sheet1schedule

balance-sheet-schedule

balance-sheet

income-and-expenditure-schedules

income-andexpenditure-statement

receipt-and-payment-schedules

receipt-and-payment-statement

Older Entries »