ലൈഫ് മിഷന്‍

 • ലൈഫ് മിഷന്‍
 • ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

  എഴുമറ്റൂര്‍ ഗ്രാപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 28/06/2018 തീയതിയിലെ 1(1)നമ്പര്‍ ഭരണ സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്.
  beneficiary-list-2018-19

  ജനപ്രതിനിധികള്‍

  ഭരണസമിതി 2015

  ഭരണസമിതി 2010