കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍-സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍-സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

Free food for community kichen

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Report

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2019-20

click

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 ബഡ്ജറ്റ്

Budget

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ പട്ടിക 2019-20

Pensioners List

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എ.എഫ്.എസ്

AFS

എഴുകോണ്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2016-17