2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2016-17

2016-17 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

Budget

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസ് ഓര്‍ഡറുകള്‍

order

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

ഫണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

Click

order

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടേയും പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

Click

2017-18 Pension Active beneficieries

Pension

AFS 2016-17

AFS

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

2017-18