ടിപ്പര്‍ ലോറി പുനര്‍ ലേലം / ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പരസ്യം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലേല പരസ്യം- ശബരിമല സീസണ്‍

ലേല പരസ്യത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലേല പരസ്യം

Click here to view notice

പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് - ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

Click here to view detaikls

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത - ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

സൈറണ്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

Click here to view details

കരട് ബൈലോ

Click Here to view

ലൈഫ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതി- അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക - അപ്പീല്‍- 1

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

01.08.2017 മുതല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുക.

Click here to get link

“ലൈഫ്”സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി- കരട് സാധ്യത പട്ടിക

life-mission-keralaസ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതരുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭവന രഹിതര്‍ അപേക്ഷ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭവന ഭൂരഹിത രഹിതര്‍ അപേക്ഷ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.