ലേല പരസ്യം

പരസ്യം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡേറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

click here to view notice

എ.ബി.സി കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ആനിമല്‍ ബര്‍ത്ത് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂള്‍സ് ഖണ്ഡിക(4) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ചെയര്‍മാനായി കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു,

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

CLICK HERE TO VIEW

ലേല പരസ്യം

Click here to view notice

പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് - ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

Click here to view detaikls

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത - ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

കരട് ബൈലോ

Click Here to view

ലൈഫ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതി- അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക - അപ്പീല്‍- 1

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

01.08.2017 മുതല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുക.

Click here to get link