ലേല പരസ്യം

Click here to view notice

പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് - ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

Click here to view detaikls

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത - ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

സൈറണ്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

Click here to view details

കരട് ബൈലോ

Click Here to view

ലൈഫ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതി- അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക - അപ്പീല്‍- 1

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

Click here to view സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

01.08.2017 മുതല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുക.

Click here to get link

“ലൈഫ്”സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി- കരട് സാധ്യത പട്ടിക

life-mission-keralaസ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതരുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭവന രഹിതര്‍ അപേക്ഷ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭവന ഭൂരഹിത രഹിതര്‍ അപേക്ഷ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സി.ഡി.എസ് കുടുംബശ്രീ വാര്‍ഷികം

സി.ഡി.എസ് കുടുംബശ്രീ വാര്‍ഷികം ഉദ്ഘാടനം

സി.ഡി.എസ് കുടുംബശ്രീ വാര്‍ഷികം ഉദ്ഘാടനം

വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍

ജനന-മരണ, വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുവാന്‍ “E payment”
വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍
ടെണ്ടര്‍ / ക്വട്ടേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍