വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alangadblock
2
അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/angamalyblock
3
ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edappallyblock
4
കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koovappadyblock
5
കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kothamangalamblock
6
മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mulanthuruthyblock
7
മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muvattupuzhablock
8
പള്ളുരുത്തി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/palluruthyblock
9
പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pampakudablock
10
പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/parakkadavublock
11
പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paravurblock
12
വടവുകോട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadavucodeblock
13
വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhakulamblock
14
വൈപ്പിന്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vypinblock
15
വൈറ്റില ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vyttilablock

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ഐക്കരനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aikaranadpanchayat
2
ആലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alangadpanchayat
3
ആമ്പല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/amballoorpanchayat
4
ആരക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/arakuzhapanchayat
5
അശമന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/asamannoorpanchayat
6
ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/avolypanchayat
7
ആയവന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ayavanapanchayat
8
അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ayyampuzhapanchayat
9
ചെല്ലാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chellanampanchayat
10
ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chendamangalampanchayat
11
ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chengamanadpanchayat
12
ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cheranalloorpanchayat
13
ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chittattukarapanchayat
14
ചൂര്‍ണ്ണിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/choornikkarapanchayat
15
ചോറ്റാനിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chottanikkarapanchayat
16
എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edakkattuvayalpanchayat
17
എടത്തല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edathalapanchayat
18
എടവനക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edavanakkadpanchayat
19
ഇലഞ്ഞി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elanjipanchayat
20
എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elankunnapuzhapanchayat
21
ഏലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/eloorpanchayat
22
ഏഴിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ezhikkarapanchayat
23
കടമക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadamakudypanchayat
24
കടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadungalloorpanchayat
25
കാലടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kaladypanchayat
26
കല്ലൂര്‍ക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kalloorkadpanchayat
27
കാഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanjoorpanchayat
28
കറുകുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karukuttypanchayat
29
കരുമാല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karumallurpanchayat
30
കവളങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kavalangadpanchayat
31
കീരംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/keeramparapanchayat
32
കീഴ്മാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/keezhmadpanchayat
33
കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kizhakkambalampanchayat
34
കൂത്താട്ടുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koothattukulampanchayat
35
കൂവപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koovappadypanchayat
36
കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottappadypanchayat
37
കോട്ടുവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottuvallypanchayat
38
കുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumbalampanchayat
39
കുമ്പളങ്ങി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumbalanghipanchayat
40
കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kunnathunadpanchayat
41
കുന്നുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kunnukarapanchayat
42
കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuttampuzhapanchayat
43
കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuzhuppillypanchayat
44
മലയാറ്റൂര്‍ നീലേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/malayattoorneeleswarampanchayat
45
മണീട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/maneedpanchayat
46
മഞ്ഞള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manjalloorpanchayat
47
മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manjaprapanchayat
48
മരട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/maradupanchayat
49
മാറാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/maradypanchayat
50
മഴുവന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mazhuvannoorpanchayat
51
മൂക്കന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mookkannurpanchayat
52
മുടക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mudakuzhapanchayat
53
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mulanthuruthypanchayat
54
മുളവുകാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mulavukadpanchayat
55
ഞാറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/narakalpanchayat
56
നായരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nayarambalampanchayat
57
നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nedumbasserypanchayat
58
നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nellikuzhipanchayat
59
ഒക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/okkalpanchayat
60
പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paingottoorpanchayat
61
പായിപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paiprapanchayat
62
പാലക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/palakuzhapanchayat
63
പല്ലാരിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallarimangalampanchayat
64
പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallippurampanchayat
65
പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pampakudapanchayat
66
പാറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/parakkadavupanchayat
67
പിണ്ടിമന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pindimanapanchayat
68
പിറവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/piravampanchayat
69
പൂത്തൃക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poothrikkapanchayat
70
പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pothanicadpanchayat
71
പുത്തന്‍വേലിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puthenvelikkarapanchayat
72
രാമമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ramamangalampanchayat
73
രായമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/rayamangalampanchayat
74
ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sreemoolanagarampanchayat
75
തിരുമാറാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thirumaradypanchayat
76
തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvaniyoorpanchayat
77
തിരുവാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvankulampanchayat
78
തൃക്കാക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkakarapanchayat
79
തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thuravoor
80
ഉദയംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/udayamperoorpanchayat
81
വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadakkekkarapanchayat
82
വടവുകോട് പുത്തന്‍കുരിശ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puthencruzpanchayat
83
വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/valakompanchayat
84
വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/varappettypanchayat
85
വരാപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/varapuzhapanchayat
86
വാഴക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhakulampanchayat
87
വെങ്ങോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vengolapanchayat
88
വേങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vengoorpanchayat