പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
എറണാകുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
2377.29
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
26
ജനസംഖ്യ
:
3098378 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
1535881 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
1562497 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
1170
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1000
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
92.35
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
95.46
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
89.27