എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
2.ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
3.വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
4.സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഫിഷറീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
5.ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നും നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
6.ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
7.അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
8.വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ബൈലോ

1.ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങളും അവയിലെ മുറികളും വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള കരട് ബൈലോ

1. ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ് 1

1. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
2. സ്വനതമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്താക്കളുടെ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്തൃ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2014-2015

2014-2015

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2013-2014

2013-2014

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2012-2013

2012-2013

വോട്ടര്‍പട്ടിക സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് 2015

Supplymentary List

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക