ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

1.60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

2.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍

3.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

4.കന്നുകുട്ടി എരുമകുട്ടി പരിപാലനം

5.കാളക്കുട്ടി പോത്തിന്‍കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍

6.കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജ്ജിംഗ്

7.കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

8.ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ വി.ഇ.ഒ

9.ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

10.ജാതികൃഷി

11.തരിശുഭൂമി പച്ചകൃഷി വ്യാപനം

12.തരിശു രഹിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

13.തെങ്ങിന് കൈതാങ്ങ്

14.തൈനടല്‍

15.നെല്‍കൃഷികൂലി
16.പച്ചക്കറി കൃഷിവ്യാപനം

17.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

18.പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

19.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ് കോളര്‍ഷിപ്പ്

20.പട്ടികജാതി വിവാഹധനസഹായം

22.പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

23.പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകള്‍

23.പാലിന് സബ്സിഡി
24.പുഷ്പകൃഷി

25.ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ക കോളര്‍ഷിപ്പ്

26.മട്ടുപാവിലെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

27.മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്‍ഷിക യന്ത്രം
28.മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്

29.മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് തടിവെള്ളം

30.മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശ, കസേര

31.മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

32.മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വല ഗില്‍നെറ്റ്

33.2 പെണ്ണാടുകളുടെ യൂണിറ്റ്

34.വനിത ഗ്രൂപ്പ് സംരഭകര്‍ക്ക് പുതിയ യൂണിറ്റിന് സബ്സിഡി

35.വായനശാലകള്‍ക്ക് ആനുകാലികങ്ങള്‍

36.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

37.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍ വി.ഇ.ഒ

38.വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

39.സ്വയം തൊഴിലിന് ഓട്ടോറിക്ഷ

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2016-17

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment Statement

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2015-16

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment Statement

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
2.ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
3.വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
4.സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഫിഷറീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
5.ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നും നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
6.ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
7.അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
8.വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ബൈലോ

1.ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങളും അവയിലെ മുറികളും വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള കരട് ബൈലോ

1. ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ് 1

1. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
2. സ്വനതമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്താക്കളുടെ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്തൃ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2014-2015

2014-2015