വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2016-17

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment Statement

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2015-16

1.Balance Sheet
2.Income & Expenditure
3.Trial Balance
4.Receipt & Payment Statement

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
2.ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
3.വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
4.സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഫിഷറീസ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
5.ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നും നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
6.ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
7.അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
8.വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ബൈലോ

1.ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങളും അവയിലെ മുറികളും വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള കരട് ബൈലോ

1. ബൈലോ

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ് 1

1. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
2. സ്വനതമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

എറിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്താക്കളുടെ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭേക്തൃ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2014-2015

2014-2015

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2013-2014

2013-2014