ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

voters list20.10.20.rar

Covid- 19 ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍- സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് - 14.04.2020

covid-19-list1

photos

img-20200409-wa0120-1img-20200409-wa0131-1img-20200409-wa0133-1img-20200409-wa0135-1img-20200409-wa0137-1img-20200409-wa0138-1img-20200409-wa0139-1img-20200409-wa0141-1

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

nregs-work

Scene from Vadakkadathukavu School

gandhiji

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2019-2020

budget2019-20

സുഫലം പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സുഫലം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2018-19

benificiary-list

വാഹന ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quatation-0908208

Older Entries »