വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

എന്മകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

————————————————————

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17