ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭവനരഹിതര്‍

2. ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ആശ്രയ പദ്ധതി 2ാം ഘട്ടം

ഗുണഭോക്ത്ര്‍ ലിസ്റ്റ്

—————————————————————————-

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

—————————————————————————-

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

—————————————————————————-

—————————————————————————-

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

—————————————————————————-

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

—————————————————————————

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

————————————————————————–

2017-18 വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്ത്ര്‍ ലിസ്റ്റ്  >>

————————————————————————–