പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്
ബ്ളോക്ക്     

:

മഞ്ചേശ്വരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

78.23ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

24166
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12305
സ്ത്രീകള്‍

:

11861
ജനസാന്ദ്രത

:

309
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

964
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

75.99
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

84.39
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

67.35
Source : Census data 2001